Red Rumped Opalinos

Casal - Opalino.Prt\Rubino x Rubina